Hướng dẫn đan váy tầng cho bé


Len/Yarn: RED HEART® “Soft Baby®”
Kim/Needle: 4mm

Link download: http://www.knitting-bee.com/knit-baby-ruffles-dress-free-pattern
Bản dịch: tải tại đây


Have fun! <3
Love, RiO