Hướng dẫn đan áo cho bé #3

ảnh: st
I/ Nguyên liệu
- Len
- Kim đan vòng phù hợp cỡ len của bạn
- 4 cúc áo
- Kéo, kim khâu len
II/ Kí hiệu và các mũi đan cần biết (có link video hướng dẫn đi kèm)
- Cách bắt mũi (video)
- Đan mũi K: mũi lên (video)
- Đan mũi P: mũi xuống (video)
(K1 hoặc P1 nghĩa là đan 1 mũi K hoặc 1 mũi P, tương tự với K2, 3, 4 …)
- yo (yarn over): vắt dây tạo mũi nhưng không đan
- Mũi tăng K inc (video)
- Mũi tăng M1A (video)
- Chiết mũi mũi K (video)
- Chiết mũi mũi P (video)
III/ Cách thực hiện
1. Vạt trái
- Bắt 15 mũi
- H1>>3: K
- H4: K5, P5, K5
- H5: K
Lặp lại hàng 4 và 5 thêm 12 lần nữa (tức là 24 hàng)
- H30: K5, P5, K5
- H31: K5, K2, yo, K1, yo, K2, K5 (17 mũi) (5 mũi đầu và 5 mũi cuối là nẹp áo, lúc nào cũng đan mũi K)
- H32: K5, P7, K5
- H33: K5, K2, yo, K3, yo, K2, K5
- H34: K5, P9, K5
- H35: K5, K2, yo, K5, yo, K2, K5
- H36: K5, P11, K5
- H37: K5, K2, yo, K7, yo, K2, K5
- H38: K5, P13, K5
- H39: đan 4 mũi tại mũi đầu tiên sử dụng kĩ thuật đan K inc, K tới hết (26m)
- H40: K5, P13, K8
* Lặp lại cụm 10 hàng từ hàng 31-40 6 lần nữa, tuy nhiên hàng tương ứng với hàng 39 sẽ không tăng mũi nữa mà chỉ đan bình thường mỗi chân 1 mũi, bây giờ phần nẹp áo ở 2 bên tương ứng là 8 mũi và 5 mũi, các mũi này luôn luôn đan mũi K; phần đan yo, K1, yo luôn ở cũng 1 vị trí, các bạn dựa vào đây để đan được đúng và căn cho các hàng sau
- H41: K8, K6, yo, K1, yo, K6, K5
- H51: K8, K10, yo, K1, yo, K10, K5
- H61: K8, K14, yo, K1, yo, K14, K5
- H71: K8, K18, yo, K1, yo, K18, K5
- H81: K8, K22, yo, K1, yo, K22, K5
- H91: K8, K26, yo, K1, yo, K26, K5
- H100: K5, P53, K8 (74m)
* Tiếp tục đan phần chân
- H1: K8, P2, K1, yo, K1, P3, (K1, yo, K1, P3) đến khi còn 9 mũi cuối, K1, yo, K1, P2, K5
- H2, 4, 6, 8 ,10: đan K mũi K, đan P mũi P và mũi yo
- H3: K8, P2, K2, yo, K1, P3, (K2, yo, K1, P3) đến khi còn 10 mũi cuối, K2, yo, K1, P2, K5
- H5: K8, P2, K3, yo, K1, P3, (K3, yo, K1, P3) đến khi còn 11 mũi cuối, K3, yo, K1, P2, K5
- H7: K8, P2, K4, yo, K1, P3, (K4, yo, K1, P3) đến khi còn 12 mũi cuối, K4, yo, K1, P2, K5
- H9: K8, P2, K5, yo, K1, P3, (K5, yo, K1, P3) đến khi còn 13 mũi cuối, K5, yo, K1, P2, K5
- H11: K8, P2, K6, yo, K1, P3, (K6, yo, K1, P3) đến khi còn 14 mũi cuối, K6, yo, K1, P2, K5
- Chiết mũi kết thúc (mũi K chiết K mũi P chiết P)
2. Vạt phải
- Bắt 15 mũi
- Làm tương tự vạt trái từ hàng 1 đến hàng 38
- H39: K hết, M1A 3 lần
- H40: K8, P13, K5 (26m)
- H41: K5, K6, yo, K1, yo, K6, K8
- H42: K8, P15, K5
- H43: K5, K6, yo, K3, yo, K6, K8
- H44>>46: K hết
- H47: K5, chiết 2 mũi (đây là phần tạo khuy áo), (K4, chiết 2 mũi) x3, K5
- H48: K5, (M1A x2, K4) x3, M1A x2 (30m)
* Tiếp tục đan phần chân
- H1: K5, (P3, K1, yo, K1) x3, P2, K8
- H2, 4, 6, 8: đan K mũi K, đan P mũi P và mũi yo
- H3: K5, (P3, K2, yo, K1) x3, P2, K8
- H5: K5, (P3, K3, yo, K1) x3, P2, K8
- H7: K5, (P3, K4, yo, K1) x3, P2, K8
- H9: K5, (P3, K5, yo, K1) x3, P2, K8
- H10: đan K mũi K, đan P mũi P và mũi yo
- Chiết mũi kết thúc.
3. Thân sau
- Bắt 43 mũi
- H1>>3: K
- H4: K5, P33, K5
- H5: K
Lặp lại hàng 4 và 5 thêm 12 lần nữa (tức là 24 hàng)
- H30: K5, P33, K5
- H31: K5, K16, yo, K1, yo, K16, K5 (17 mũi) (5 mũi đầu và 5 mũi cuối là nẹp áo, lúc nào cũng đan mũi K)
- H32: K5, P35, K5
- H33: K5, K16, yo, K3, yo, K16, K5
- H34: K5, 37, K5
- H35: K5, K16, yo, K5, yo, K16, K5
- H36: K5, P39, K5
- H37: K5, K16, yo, K7, yo, K16, K5
- H38: K5, P41, K5, M1A x11
- H39: K tới mũi trước mũi cuối, đan 4 mũi tại mũi cuối sử dụng kĩ thuật đan K inc
- H40: K8, P41, K16
* Lặp lại cụm 10 hàng từ hàng 31-40 6 lần nữa, tuy nhiên hàng tương ứng với hàng 39 sẽ không tăng mũi nữa mà chỉ đan bình thường mỗi chân 1 mũi, bây giờ phần nẹp áo ở 2 bên tương ứng là 16 mũi và 8 mũi, các mũi này luôn luôn đan mũi K; phần đan yo, K1, yo luôn ở cũng 1 vị trí, các bạn dựa vào đây để đan được đúng và căn cho các hàng sau
- H41: K16, K20, yo, K1, yo, K20, K8
- H51: K16, K24, yo, K1, yo, K24, K8
- H61: K16, K28, yo, K1, yo, K28, K8
- H71: K16, K32, yo, K1, yo, K32, K8
- H81: K16, K36, yo, K1, yo, K36, K8
- H91: K16, K40, yo, K1, yo, K40, K8
- H100: K8, P89, K16 (113m)
* Tiếp tục đan phần chân
- H1: K1, P2, (K1, yo, K1, P3) đến khi còn 10 mũi, P2, K8
- H2, 4, 6, 8 ,10: đan K mũi K, đan P mũi P và mũi yo
- H3: K1, P2, (K2, yo, K1, P3) đến khi còn 10 mũi, P2, K8
- H5: K1, P2, (K3, yo, K1, P3) đến khi còn 10 mũi, P2, K8
- H7: K1, P2, (K4, yo, K1, P3) đến khi còn 10 mũi, P2, K8
- H9: K1, P2, (K5, yo, K1, P3) đến khi còn 10 mũi, P2, K8
- H11: K1, P2, (K6, yo, K1, P3) đến khi còn 10 mũi, P2, K8
- H12: đan K mũi K, đan P mũi P và mũi yo
- Chiết mũi kết thúc
- Cuối cùng các bạn khâu ráp phần vai, thân và khâu cúc áo.

Như vậy là các bạn đã hoàn thành xong chiếc áo rất xinh cho bé
Chúc các bạn thành công! ^_^
Nguồn: Internet
Dịch: RiO's Corner